Jong Nederland is een ANBI


Ter verbetering van de transparantie van de goededoelensector moeten stichtingen met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) transparant zijn over hun handelen richting de samenleving. Daarom moeten vanaf 1 januari 2014 instellingen met de ANBI-status diverse gegevens bekend maken. Het gaat daarbij om naam, adres en contactgegevens van de ANBI, de bestuurssamenstelling, een jaarverslag (waaronder een overzicht van de bestedingen) en de beloningen van bestuurders en medewerkers.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) betalen geen schenkbelasting over schenkingen die ze krijgen. Als een ANBI een schenking krijgt, hoeft die hierover geen aangifte te doen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Naam

Stichting Jong Nederland

RSIN

810269405

Contactgegevens

Landelijk Bureau Jong Nederland
Vredeman de Vriesstraat 38a
5041 GS Tilburg
Tel: 013-5800085
info@jongnederland.nl

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel aan jongens en meisjes van vier tot achttien jaar in hun vrije tijd voor hun ontspanning en ontplooiing gevarieerde mogelijkheden tot spelen te bieden. Deze worden in groepsverband gerealiseerd met behulp van daartoe opgeleide leiders en leidsters die samenwerken in landelijk, regionaal en plaatselijk verband, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling

Sjouke Posthumus   Interimvoorzitter 
Erwin Smolders    Penningmeester
Koen van der Heijden   Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Jong Nederland zijn onbezoldigd, zij mogen gemaakte onkosten declareren.
De medewerkers van het Landelijk Bureau ontvangen salaris volgens de cao Sociaal Werk.

Inhoudelijk jaarverslag

jaarverslag_2019.pdf

Financieel jaarverslag

financieel_jaarverslag_2018.pdf