Aanvullende regels

Gemeenten hebben op het gebied van veiligheid een belangrijke verantwoordelijkheid. De eerder genoemde gebruiksvergunningen zijn hiervan een voorbeeld. Door onbekendheid met de activiteiten van Jong Nederland en de drang om zich voor alle risico’s in te dekken, komt het helaas regelmatig voor dat gemeenten een schijnveiligheid creëren door veel aanvullende regels te stellen bij bijzondere activiteiten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij evenementen. Onduidelijkheid in de definitie van ‘evenement’ zorgt ervoor dat gemeenten en andere overheden veel eisen stellen aan de organisatie van evenementen. Het wordt hierdoor nagenoeg onmogelijk om deze met vrijwilligers te organiseren.

 

Jong Nederland afdelingen draaien op vrijwilligers en de inkomsten van de groep komen met name uit de contributie van de leden. Uit sociale overwegingen proberen de groepen deze bijdrage zo laag mogelijk te houden. Allerlei (lokale) lasten zorgen ervoor dat de exploitatie van een Jong Nederland clubhuis of terrein onder druk staat. Het gaat hierbij niet alleen om gemeentelijke lasten zoals rioolrechten, afvalstoffenheffing en OZB, maar ook de noodzakelijke verzekeringen, bijdragen aan Buma/Stemra en Sena, kosten voor de keuring van cv, brandblusapparatuur, gastanks en elektra.

Jong Nederland is voorstander van het ontzien van het jeugd- en vrijwilligerswerk bij het innen van lokale belastingen. Door de bijdrage die Jong Nederland levert aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren en de rol binnen het lokale jeugdbeleid, kan een gemeente op deze manier haar beleidsdoelstellingen verwezenlijken. Ook het vaststellen van een apart tarief voor het jeugdwerk is een mogelijkheid om lokale groepen te ondersteunen. Op deze wijze wordt voorkomen dat het jeugdwerk in dezelfde categorie als het bedrijfsleven wordt afgerekend.