ANBI

Stichting Jong Nederland is een ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen nut beogende instellingen betalen geen schenkbelasting over schenkingen die ze krijgen. Als een ANBI een schenking krijgt, hoeft die hierover geen aangifte te doen. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichtingen met de ANBI-status moeten ter verbetering van de transparantie van de goededoelensector transparant zijn over hun handelen richting de samenleving. Het gaat daarbij om naam, adres en contactgegevens van de ANBI, de bestuurssamenstelling, een jaarverslag (waaronder een overzicht van de bestedingen) en de beloningen van bestuurders en medewerkers.

Jong Nederland logo

Naam
Stichting Jong Nederland

RSIN
810269405

Contactgegevens
Landelijk Bureau Jong Nederland
Vredeman de Vriesstraat 38a
5041 GS Tilburg
Tel: 013-5800085
info@jongnederland.nl

Bestuurssamenstelling
Olaf Davidson Descelles – Voorzitter
Robert Broekhuis – Vicevoorzitter
Koen van der Heijden – Secretaris
Cynthia Gerrits – Penningmeester
Gerard Cuijpers – Algemeen bestuurslid
Tom Kieboom – Algemeen bestuurslid

Downloads

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel aan jongens en meisjes van vier tot achttien jaar in hun vrije tijd voor hun ontspanning en ontplooiing gevarieerde mogelijkheden tot spelen te bieden. Deze worden in groepsverband gerealiseerd met behulp van daartoe opgeleide leiders en leidsters die samenwerken in landelijk, regionaal en plaatselijk verband, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Jong Nederland zijn onbezoldigd, zij mogen gemaakte onkosten declareren.
De medewerkers van het Landelijk Bureau ontvangen salaris volgens de cao Sociaal Werk.