Jeugdwet

De Jeugdwet heeft als doel dat alle jeugd gezond en veilig opgroeit en zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Als er problemen zijn, dan is hulp nodig. De gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp. Deze moet zich in het beleid richten op:

 • het probleemoplossend vermogen versterken van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving;
 • de opvoedcapaciteiten bevorderen van de ouders en de sociale omgeving;
 • preventie en vroegsignalering;
 • het tijdig bieden van de juiste hulp op maat;
 • effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.

Lees hier verder: www.nji.nl/Jeugdwet

Jeugdwet

Positief jeugdbeleid

In Nederland is een groot aantal jeugdorganisaties actief die wekelijks activiteiten bieden aan kinderen en jongeren. Dit zijn lokale organisaties en in iedere gemeenten zijn wel één of meerdere clubs te vinden.

Vrijwilligers bieden leuke en uitdagende activiteiten waarbij kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen. Allerlei vaardigheden die belangrijk zijn in het leven leren ze spelenderwijs, zoals samenwerken, leiding nemen, rekening houden met elkaar, improviseren en organiseren. Naast het formele leren (op school) en het informele leren (op straat) dragen jeugdorganisaties via niet-formele educatie bij aan het ontwikkelen van evenwichtige burgers. En hier vinden organisaties en overheden elkaar, want in veel gemeenten is dit één van de belangrijkste doelstellingen van het jeugdbeleid.

Gemeenten zijn in de Jeugdwet aangewezen als de belangrijkste speler rond jeugdbeleid. Door het missen van een nadrukkelijke borging in de wet van positief jeugdbeleid en het niet opnemen van taken en verantwoordelijkheden op dit gebied, merken onze organisaties dat positief jeugdbeleid in veel gemeenten helaas onvoldoende of geen aandacht heeft. Dat wat misschien vanzelfsprekend lijkt, gaat niet vanzelf. Een gemeente kan (en moet) haar rol hierin willen pakken. Een goede lokale ondersteuningsstructuur voor positief jeugdbeleid ziet er als volgt uit:

 1. Voldoende, toegankelijk en veilig vrijetijdsaanbod en (buiten)speelruimte, zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen en buiten te spelen.
 2. Een vangnet voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, zodat zij toch kunnen deelnemen aan de maatschappij via bijvoorbeeld een lidmaatschap van jeugdorganisaties.
 3. Rekening houden met en erkennen van het vrijwilligerswerk en het vrijwillig jeugdwerk als belangrijke speler in het sociale domein.
 4. Ondersteunen/financieren van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die met jeugd werken.
 5. Minder regeldruk en belemmeringen bij het organiseren van activiteiten voor jeugd, zodat vrijwilligers zich bezig kunnen houden met hun eigenlijke taak.
 6. Ondersteunen en coördineren van lokale netwerken, zowel tussen organisaties met jeugd (jeugdwerk, sport) als met de professionals op dit terrein (GGD, CJG, onderwijs).
Downloads

Samen sterk voor een positief jeugdbeleid

Onze organisaties bewegen zich op het brede terrein van positief jeugdbeleid. We richten ons niet op een bepaald type kinderen en jongeren of kinderen en jongeren die problemen kennen in het opgroeien. Iedereen is welkom en het individu en zijn of haar mogelijkheden staan centraal. Ook kinderen en jongeren met een beperking doen bij onze organisaties gewoon mee en daarmee geven wij hen een kans op optimale ontplooiing. Het leren samenleven met een grote diversiteit aan leeftijdsgenoten is belangrijk voor alle jeugd. Ontmoeting en samen avonturen beleven zijn essentieel voor de ontwikkeling van ieder kind. In de huidige tijd met een jachtig leven en veel tijd achter de computer is dit een welkome aanvulling.