Wmo


Klik op 'downloads Wegwijs' in het menu voor een voorbeeldbrief en het overzicht 'Jeugdvereniging Jong Nederland en de Wmo' wat je kunt gebruiken richting je gemeente!

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als belangrijkste doel iedereen: jong, oud, gehandicapt of niet-gehandicapt, met en zonder problemen, te laten deelnemen aan de samenleving. Hier kun je lezen wat de Wmo inhoudt, en op welke manier je als afdeling van Jong Nederland met de Wmo te maken kunt krijgen.

Prestatievelden


De Wmo omschrijft 'maatschappelijke ondersteuning' in de vorm van prestatievelden:

1. Leefbaarheid en bevorderen sociale samenhang
2. Preventieve ondersteuning van jeugdigen
3. Informatie, advies en cliëntondersteuning
4. Ondersteunen mantelzorg en vrijwilligers
5. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer
6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking
7. Maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld
8. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
9. Ambulante verslavingszorg

De wet is in januari 2007 ingevoerd. De Wmo biedt kansen voor vrijwilligersorganisaties als Jong Nederland. Vrijwilligerswerk zal ongetwijfeld nodig zijn om de Wmo- doelstellingen te halen. Om die kansen te benutten, is het belangrijk dat je rekening houdt met verschillende aandachtspunten. Hieronder staan deze punten toegelicht.

Aandachtspunten


Stellen van grenzen
Gemeenten zullen een beroep doen op vrijwilligersorganisaties zoals Jong Nederland afdelingen om bij te dragen aan het realiseren van Wmo- doelstellingen. Het gevaar bestaat dat een gemeente teveel verwacht van je afdeling. Hiervoor zijn heldere grenzen nodig: Wat hoort bij (vrijwilligers)werk van jouw afdeling? Welke taken en verantwoordelijkheden absoluut niet? Om grenzen te kunnen stellen, is het van belang dat er een heldere organisatievisie is. Waar sta je voor? Wat wil je bereiken? Wat heb je te bieden? Klik hieronder voor de Afdelingsscan vinden en binden (pdf-bestand), die je kan helpen met het in beeld brengen van je afdeling, met name op gebied van vrijwillige inzet.

Ken je omgeving
Met de Wmo wil de overheid meer concurrentie bewerkstelligen tussen organisaties om zo de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Voor een Jong Nederland afdeling is het daarom van belang om te weten of, en zo ja, welke andere spelers er in de markt zijn. De gemeente stelt immers vast aan welke gebieden meer geld wordt besteed. Dit kan ook betekenen dat het zinvol is om met andere organisaties samen te werken (krachten bundelen).

Laten zien wat je doet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verdeling van de financiën. Dit betekent dat je je als Jong Nederland afdeling zal moeten profileren naar de gemeente. Ook de samenleving wil inzicht in wat een organisatie heeft te bieden. Burgers worden immers betrokken bij het maken van het beleid. Het wordt daarom belangrijker om resultaatgericht en zakelijk te werken. Dit vraagt ondernemersschap. Jezelf profileren en verkopen dus.
Jong Nederland heeft het boekje ‘Wegwijs, de weg naar de gemeente’ uitgegeven. Je vindt ook een hoofdstuk over de Wmo in dit boekje. Ga naar de Webshop om Wegwijs te bestellen (5 euro excl. verzendkosten).

Veelgestelde vragen


Krijgt onze afdeling te maken met de Wmo?
Wanneer je als Jong Nederland afdeling subsidie ontvangt van de gemeente, dan is de kans groot dat je te maken krijgt met de Wmo. Informeer bij je gemeente hoe het staat met hun beleid op de diverse prestatievelden en wanneer de gemeente van plan is richting de verschillende organisaties te communiceren.

Ga na binnen welk prestatieveld je zelf vindt dat je aanbod valt en formuleer je aanbod in ‘Wmo-termen’. Ga, indien mogelijk, tijdig het gesprek met de gemeente aan om te zien of jullie op een lijn zitten. Kijk ook welke anderen spelers een aanbod hebben binnen het genoemde prestatieveld. Het kan zinvol zijn om alvast eens een oriënterend gesprek met hen aan te gaan. Maak ook gebruik van de downloads Wmo! Daarin staat een voorbeelddocument wat je hiervoor kunt gebruiken en aan kunt vullen met informatie uit je eigen afdeling.

Wie ondersteunt het vrijwilligerswerk in mijn gemeente?
In veel gemeenten is een steunpunt vrijwilligerswerk of vrijwilligerscentrale actief. Dit steunpunt of deze centrale kan verschillende functies hebben. Vrijwel ieder steunpunt bemiddelt mensen naar vrijwilligersvacatures en speelt een rol in de belangenbehartiging van het vrijwilligerswerk richting gemeente. Doorgaans onderhouden steunpunten (nauwe) contacten met vrijwilligersorganisaties in hun gemeente en ondersteunen zij deze organisaties met advies en een scholingsaanbod. Het precieze takenpakket van een steunpunt vrijwilligerswerk verschilt per gemeente en is doorgaans afhankelijk van de visie die de gemeente heeft geformuleerd op vrijwilligerswerk: het vrijwilligerswerkbeleid.

Gelukkig kun je als afdeling van Jong Nederland altijd rekenen op advies, ondersteuning en deskundigheidsbevordering op maat via het Landelijk Bureau.

Welke mogelijkheden zijn er voor samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties?
Ook dit zal per situatie verschillen. Uitgangspunt is dat de organisaties tijdig in kaart brengen op welke prestatievelden zij een aanbod hebben of wil gaan aanbieden, en welke spelers er zijn op deze velden. Als dat professionele organisaties zijn, dan is overleg over mogelijkheden tot samenwerking een goed idee. Een afgestemd aanbod richting de gemeente komt immers veel sterker over en voorkomt dat de gemeente een keuze tussen de organisaties gaat maken.

Iedereen meedoen?
De Wmo gaat uit van een inclusief beleid. Organisaties die met vrijwilligers werken, moeten rekening houden met een brede doelgroep. Ook mensen met een handicap moeten bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan activiteiten of zich vrijwillig kunnen inzetten. Hebben organisaties helder wat zij hiervoor nodig hebben? Of kunnen zij samenwerkingsverbanden aangaan om dit te realiseren?

Jong Nederland speelt hier op in, Zie Werving vrijwilligers: Het aanspreken van nieuwe doelgroepen, werven van vrijwilligers uit nieuwe doelgroepen en een kritische kijk naar jezelf als afdeling.

Sleutelrol gemeente


De wet gaat er vanuit dat mensen verantwoordelijk zijn voor zichzelf en hun eigen leefomgeving. In de wet worden prestatievelden beschreven die de contouren vormen voor maatschappelijke ondersteuning. De gemeente krijgt hierbij een sleutelrol. Zij moet ervoor zorgen dat iedere burger volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. De gemeente moet zelf initiatieven nemen om te zorgen dat niemand op onnodige drempels stuit. Daarvoor kunnen ze organisaties inschakelen: professionele organisaties of vrijwilligersorganisaties. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe ze de maatschappelijke ondersteuning organiseert. Eens per vier jaar stelt de gemeente hiervoor een plan op waarbij inwoners moeten worden betrokken.